Monday till Friday: 10:00-12:00 uur – 19:00-21:00 uur

We are closed today

Verzelfstandiging Stichting Kruispost van de gemeenschap Oudezijds 100

Hierbij informeren wij u dat in goed onderling overleg is besloten dat Stichting Kruispost als zelfstandige organisatie verder gaat. Daarmee is Kruispost geen onderdeel meer van de gemeenschap Oudezijds 100.
Ouderzijdshonder

De gemeenschap Oudezijds 100, gestart in 1952, is ontstaan vanuit de Franse kerkelijke beweging “prêtre ouvrié”, met een focus op aanwezigheid en bereikbaarheid voor de armen. Zo ontstond in de binnenstad van Amsterdam een huis van gastvrijheid met aandacht voor de drie pijlers van de christelijke geloofsgemeenschap: “diaconaat, pastoraat en apostolaat” (maatschappelijke- geestelijke en educatieve zorgverlening). Uit dit initiatief zijn de stichtingen Oudezijds 100 en Kruispost ontstaan, ieder met hun eigen specifieke zorggebieden ingebed in de communautaire woongemeenschap.

Stichting Oudezijds 100 werd statutair opgericht in 1955 met als doel het evangelie van Jezus Christus present te stellen in de binnenstad van Amsterdam. Oudezijds 100 geeft aan deze roeping vorm door presentie, maatschappelijke, psycho-sociale en pastorale zorg. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Stichting Kruispost, opgericht in 1983, biedt medische en psychosociale zorg aan onverzekerde en ongedocumenteerde Amsterdammers die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden. Onze artsen en zorgverleners leveren volwaardige, professionele eerstelijns zorg, basis tandzorg en beperkt aanbod op tweedelijns zorg. We hebben inhoudelijke zorgexpertise en ervaring met de veelal complexe en multidimensionale problematiek van onverzekerden.

Kruispost is uitgegroeid tot een professionele organisatie waar vrijwillige (huis-) artsen, specialisten en receptionisten een stijgend aantal patiënten zorg biedt. Op dit moment worden er jaarlijks ruim 12.000 consulten verricht. Deze ontwikkeling vraagt enerzijds om een heroriëntatie ten aanzien van de oorspronkelijke doelstelling en samenwerkingsvormen en anderzijds om een organisatie die aansluit bij hedendaagse huisartsenzorg. Dit heeft ertoe geleid dat Kruispost als zelfstandig orgaan verder gaat en geen onderdeel meer uitmaakt van OZ100. Hierdoor wordt het mogelijk dat de al eerder ingeslagen weg van verdere medische professionalisering kan worden doorgezet.

Deze verzelfstandiging geeft ook de communautaire gemeenschap Oudezijds 100 de ruimte en de mogelijkheid voor verdere ontwikkeling en uitbreiding op grond van de initiële aanwezigheid en zorgopdrachten in relatie tot de huidige zorgbehoefte uit maatschappij en hulpvraag.

Op een aantal terreinen, zoals huisvesting blijven OZ100 en Kruispost met elkaar verbonden om hun kwetsbare doelgroepen zo goed mogelijk te blijven bedienen.